در این قسمت جی کد گیری طرح طراحی شده در قسمت سوم آموزش داده میشود.